تولبار
تجربه های آموزشی - تدریس در باره ی فارسی بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی

تدریس نگاره ها

در کلاس اول دبستان

در کتاب بخوانیم  دوازده نگاره پیش بینی شده است و هرنگاره شامل یک موضوع مشخص است.هرنگاره عنوان خاصی دارد که در بردارنده ی مطالب آن نگاره است .

1-  خانواده 2- وظایف افراد خانواده  3- در راه مدرسه 4- حیاط مدرسه 5 - کلاس 6- پارک (بوستان) 7- طبیعت 8- روستا9- باغ وحش  10-  مسجد 11 –بازار 12-عید نوروز

مثلاً ًدر نگاره ی اول ( به خانه ی ماخوش آمدی) هدف کلی آشنایی با نهاد خانواده ودر کنار آن تقویت مهارت های زبانی می باشد.این اهداف به شکل جزئی تراین گونه می باشد:

1-  تقویت دقت ،تصویر خوانی وتقویت بیان شفاهی وتوجه به جزئیات محیط اطراف

2-   آشنایی با اعضای خانواده ووظایف آنها

3-  احترام گذاشتن به افراد خانواده

4-  ایجاد ارتباط مؤثر دانش آموزان با یکدیگر ومشارکت با اعضای گروه

5-  اصلاح اشکالات تلفظی دانش آموزان

6-  افزایش مهارت دست برای نوشتن ، توجه به خط زمینه، توانایی صحیح به دست گرفتن مداد

7-  توانایی تشخیص رنگ ها ومحیط شناسی  

رویکردنگاره ها از کل به جزءمی باشد بدین معنی که :

ابتدا تصویر بزرگ نگاره با هدف تشویق دانش آموزان به سخن گفتن ،خوب دیدن، تفکّر ،خوب گوش دادن پیش روی آن هاست ، سپس تصاویرکوچک زیرنگاره همراه با نام تصویر ارائه شده است .که دانش آموزان نام تصویر رابادیدن تصویر می گویند نه از روی شکل نوشتاری آن . پس تأکید بر روی تصویر است نه واژه. چون تصویر وشکل نوشتاری کلمه در مجاورت هم قرار دارد ، اتوماتیک وار ،شکل نوشتاری کلمه در ذهن دانش آموز ثبت وضبط می گردد.

از نگاره سوم به بعد واژه های ارائه شده در پایین تصویر نگاره دوبه دو بایکدیگر هم آغاز یاهم پایان هستند.ودانش آموزان موظف هستند صوت های اول یا پایان کلمه ها راتشخیص دهند ویاد بگیرندوهمچنین نمونه هایی راهم مثال بزنند.

برای مثال با نشان دادن تصاویر ازدانش آموز خواسته می شود که بگوید ،اول کدامیک از دو تصویر شبیه هم است؟ یا اول این دوتصویر چه صدایی را می شنوی؟

دانش آموز پاسخ می دهد : اول « آب » و« آزاده » مثل هم است چون اول هر دوی آنها صدای « آ » می شنوم.

برای درک عمیق تر از دانش آموز خواسته می شود که نمونه هایی دیگر رامثال بزند یا به عنوان تکلیف تصاویری نشان دهدکه اول آنها « آ » باشد مثل : ( آتش ، آهو ، آدم .....)

طبق برنامه زمان بندی هر نگاره برا ی دو روز است،یعنی در هفته سه نگاره تدریس می شود.

1-      روز اول: ساعت اول، تدریس تصویر نگاره ،تصاویر زیرنگاره وتمرین گوش کن وبگو

                   ساعت دوم، کتاب بنویسیم  و(بازی  ، یا نمایش ،یا با هم بخوانیم )کتاب بخوانیم

2-      روز دوم: ساعت اول، مرور نگاره ،ببین وبگو ، بگرد وپیداکن ، به دوستانت بگو

                   ساعت دوم : کتاب بنویسیم  و(بازی  ، یا نمایش ،یا با هم بخوانیم )کتاب بخوانیم

·    برخی  آموزگاران درمدارس ومناطق کشور با توجه به شرایط محیطی ممکن است فرصت بیشتری را به نگاره ها اختصاص دهند.

·  تمرین های گوش کن وبگو ،بگرد وپیداکن  یا به دوستانت بگو نمونه و پیشنهاد کتاب هستندوآموزگار می تواند سؤالاتی به آن اضافه کند.

·   شعر ها جنبه ی التذاذی دارند ونیازی به حفظ کردن آنها نیست.

·  تدریس نگاره با یک الگوی خاص یا روش قالبی مخصوص اجبار نیست وهر آموزگارباتوجه به امکانات وتجربه خود می تواند مطابق اهداف نگاره با شیوه های گروهی ومشارکتی ،پازل ،نمایشی وغیره به تدریس بپردازد.طوری که دانش آموزان به اهداف مورد نظر دست یابند.

نوشته شده توسط علی رئوفی  | لینک ثابت |