تولبار
تجربه های آموزشی - نمونه طرح درس سالانه اول ابتدایی

باسمه تعالی

طرح درس سالانه درس علوم تجربی پایه اوّل ابتدایی

تنظیم کننده: علی رئوفی           

ماه

هفته

روز

تاریخ

فصل

صفحه

اهداف

مهــــــر

هفته اول

یکشنبه

5/7

اول

2

برای آشنایی با اهمیت حواس آماده می شود.

دوشنبه

6/7

اول

3

با دقت محیط اطراف خود را می بیند واطلاعات جمع آوری می کند

سه شنبه

7/7

اول

4

با گوش دادن اطلاعات جمع آوری می کند.

هفته دوم

یکشنبه

12/7

اول

5

با لمس کردن چیزها آن ها را بشناسد.

دوشنبه

13/7

اول

6

با بوییدن چیزها آن ها را بشناسد.

سه شنبه

14/7

اول

7

هفته سوم

یکشنبه

19/7

اول

8

با چشیدن چیزها آن ها را شناسایی کند.

دوشنبه

20/7

اول

9

با مشاهده محیط اطراف خوداشیا وپدیده هارا شناسایی کند

سه شنبه

21/7

اول

10

با چگونگی مراقبت از چشم وگوش آشنا شود.

با عوامل موثر در آسیب رساندن به چشم آشنا شود.

هفته چهارم

یکشنبه

26/7

اول

11

دوشنبه

27/7

اول

ارزش یابی

سه شنبه

28/7

دوم

12

برای ورود به بحث سلامتی آماده می شود.

آبــــــان

هفته اول

یکشنبه

3/8

دوم

13

باکارهایی که به حفظ سلامتی کمک می کند آشنا می شود.

دوشنبه

4/8

دوم

14

صبحانه را به عنوان مهم ترین وعده غذایی بشناسد.

مسواک زدن به سالم ماندن دندان ها کمک می کند.

سه شنبه

5/8

دوم

15

به اهمیت نظافت ورعایت پاکیزگی در سالم ماندن بدن پی ببرد.

هفته دوم

یکشنبه

10/8

دوم

16

با برخی از راه های پیشگیری ومبارزه با بیماری ها آشنا   می شود.

دوشنبه

11/8

دوم

17

سه شنبه

12/8

دوم

18

با برخی از نکات ایمنی آشنا می شود.

هفته سوم

یکشنبه

17/8

دوم

19

دوشنبه

18/8

دوم

ارزش یابی

سه شنبه

19/8

سوم

20

برای ورود به بحث جانوران آماده می شود.

هفته چهارم

یکشنبه

24/8

سوم

21

درباره رفتارهای جانوران اطلاعات جمع آوری می کند.

دوشنبه

25/8

سوم

22-25

 

از طریق مشاهده وجمع آوری اطلاعات با گوناگونی جانوران از نظر شکل واندازه ونیز با جانورانی که در آب وخشکی زندگی می کنند، آشنا می شود.

سه شنبه

26/8

سوم

26

از طریق مشاهده وجمع آوری اطلاعات با جانوران گوشت خوار وگیاه خوار آشنا می شود.

آذر

هفته اول

یکشنبه

1/9

سوم

27

درباره نوع غذا وچگونگی غذا خوردن ماهی ها اطلاعات جمع آوری می کند.

دوشنبه

2/9

سوم

28-29

با علل حرکت جانوران آشنا می شود.

از طریق مشاهده با شیوه حرکت جانوران مختلف آشنا  می شود.

سه شنبه

3/9

سوم

30

از طریق گفتگو وجمع آوری اطلاعات با مفهوم لانه وشکل های مختلف آن آشنا می شود.

هفته دوم

یکشنبه

8/9

سوم

31

از طریق گفتگو وجمع آوری اطلاعات با مفهوم مهاجرت وعلل آن آشنا می شود.

دوشنبه

9/9

سوم

32/33

از طریق گفتگو وجمع آوری اطلاعات با فایده های مختلف جانوران آشنا می شود.

سه شنبه

10/9

سوم

ارزش یابی

هفته سوم

یکشنبه

15/9

 

عید سعید غدیر خم(تعطیل)

دوشنبه

16/9

 

دوره فصل اول ، دوم  و سوم

سه شنبه

17/9

 

هفته چهارم

یکشنبه

22/9

چهارم

34

برای ورود به بحث گیاهان آماده می شود.

دوشنبه

23/9

چهارم

35

درباره قسمت های مختلف گیاه اطلاعات جمع آوری      می کند.

سه شنبه

24/9

چهارم

36

با مشاهده وجمع آوری اطلاعات با گوناگونی ریشه ها درگیاه آشنا می شود.

هفته پنجم

یکشنبه

29/9

چهارم

37

ازطریق مشاهده با  تغییرات پیاز در هنگام  رشد آشنا        می شود.

دوشنبه

30/9

چهارم

38

به گوناگونی برگ ها پی ببرد.

دی

سه شنبه

1/10

چهارم

39

با مشاهده وجمع آوری اطلاعات با گوناگونی ساقه ها درگیاه آشنا می شود.

هفته اول

یکشنبه

6/10

چهارم

عاشورای حسینی (تعطیل)

دوشنبه

7/10

چهارم

40/41

با گوناگونی گل ومیوه آشنا شود.

سه شنبه

8/10

چهارم

42

یکی از فایده های گیاهان را بشناسد.

هفته دوم

یکشنبه

13/10

چهارم

43

از طریق جمع آوری اطلاعات با فایده های گیاهان آشنا شود.

دوشنبه

14/10

چهارم

ارزش یابی

سه شنبه

15/10

پنجم

44

برای ورود به بحث گرما ونور آماده می شود.

 

یکشنبه

20/10

پنجم

45

 
به مفهوم گرما پی ببرد.

دی

هفتهسوم

دوشنبه

21/10

پنجم

46

خورشید را به عنوان منبع بزرگ نور وگرمای زمین بشناسد.

سه شنبه

22/10

پنجم

47

درباره ی نقاط گرم وسرد محیط اطراف خود اطلاعات جمع آوری کند.

هفته چهارم

یکشنبه

27/10

پنجم

48

با مشاهده، به تفاوت های دمای اجسام و مکان های مختلف پی ببرد.

دوشنبه

28/10

پنجم

49

با گفتگو در گروه با وسایل گرم کننده آشنا شود.

سه شنبه

29/10

پنجم

50

با گفتگو وجمع آوری اطلاعات با کاربردهای گرما در زندگی آشنا شود.

بهمن

هفته اول

یکشنبه

4/11

پنجم

51

با مشاهده چیزهایکه نور ، گرما یا هر دو را دارند آشنا شود.

دوشنبه

5/11

پنجم

52

به موثر بودن رنگ اجسام درمیزان گرم شدن آن ها درمقابل نور خورشید پی ببرد.

سه شنبه

6/11

پنجم

53

با راه های جلوگیری از هدر رفتن گرما آشنا شود.

هفته دوم

یکشنبه

11/11

ارزش یابی

دوشنبه

12/11

ششم

54

برای ورود به بحث حرکت آماده شود.

سه شنبه

13/11

ششم

55

با مفهوم حرکت آشنا شود.

هفته سوم

یکشنبه

18/11

ششم

56/57

درباره چیزهای درحال حرکت وساکن محیط اطراف خود اطلاعات جمع آوری کند.

دوشنبه

19/11

ششم

58

تاثیر سطوح صاف وناصاف در سهولت حرکت را بشناسد.

سه شنبه

20/11

ششم

59

از طریق انجام آزمایش تاثیر وزن جسم را بر سهولت حرکت بشناسد.

تاثیر وزن جسم را برحرکت در سطوح ناهموار رابشناسد.

هفته چهارم

یکشنبه

25/11

ششم

60

تاثیر غلتک ها را بر سهولت حرکت بشناسد.

دوشنبه

26/11

شهادت حضرت امام رضا (ع) ( تعطیل )

سه شنبه

27/11

ششم

61

نیروها را از نظر اندازه وجهت مقایسه کند.

اسفند

هفته اول

یکشنبه

2/12

ششم

62

با نقش چرخ در سهولت حرکت آشنا شود.

دوشنبه

3/12

ششم

63

با کاربرد چرخ در حرکت آشنا شود.

سه شنبه

4/12

هفتم

64

برای ورود به بحث آهن ربا آماده شود.

هفته دوم

یکشنبه

9/12

هفتم

65

با آهن ربا وخاصیت آن آشنا شود.

دوشنبه

10/12

هفتم

66

بتواند اجسامی که حذب آهن ربا می شوند واجسامی که جذب نمی شوند، به دو گروه طبقه بندی کند.

سه شنبه

11/12

هفتم

67

اطلاعاتی در مورد استفاده آهن ربا در زندگی روزمره جمع آوری کند.

 

اسفند

هفته سوم

یکشنبه

16/12

هفتم

68/69

با شکل های مختلف آهن ربا آشنا شود.

دوشنبه

17/12

هفتم

70/71

از طریق یک بازی علمی اطلاعاتیدر مورد استفاده از آهن ربا جمع آوری می کند.

دفع وجذب دو آهن ربا را مشاهده می کند.

سه شنبه

18/12

هفتم

72

قدرت آهن ربا ها را با یکدیگر مقایسه می کند.

هفته چهارم

یکشنبه

23/12

هفتم

73

بتواند یافته های خود را در موارد جدید به کار ببرد.

دوشنبه

24/12

هفتم

 

ارزش یابی

سه شنبه

25/12

هفتم

فروردین

هفته سوم

یکشنبه

15/1

هشتم

74

برای ورود به بحث آب آماده می شود.

دوشنبه

16/1

هشتم

75

از طریق جمع آوری اطلاعات ، منابع آب را بشناسد.

با شکل های گوناگون آب آشنا شود.

سه شنبه

17/1

هشتم

76

از طریق جمع آوری اطلاعات با موارد استفاده ی آب آشنا شود.

هفته چهارم

یکشنبه

22/1

هشتم

77

به لزوم صرفه جویی در آب پی ببردو روش های صرفه جویی آب را بشناسد.

دوشنبه

23/1

هشتم

78/79

به لزوم پاگیزه نگه داشتن آب پی ببردوبا داده های آن آشنا شود.

سه شنبه

24/1

هشتم

80

موارد استفاده از آب دریا را بشناسد.

اردیبهشت

هفته اول

یکشنبه

5/2

هشتم

81

آب مورد نیاز برای رشد گیاه را بشناسد.

از طریق آزمایش به اهمیت آب معمولی پی ببرد.

دوشنبه

6/2

نهم

82/83

برای ورود به بحث سنگ آماده می شود.

با استفاده از مهارت مشاهده درباره سنگ اطلاعات جمع آوری کند

سه شنبه

7/2

نهم

83/84

درباره ی محلی که سنگ ها در آن جا یافت می شود اطلاعاتی جمع آوری کند.

هفته دوم

یکشنبه

12/2

نهم

86/87

به جمع آوری اطلاعات در باره موارد استفاده سنگ ها بپردازد.

دوشنبه

13/2

نهم

88/89

با مشاهده سنگ ها به شباهت ها وتفاوت های آن ها پی ببرد.

سه شنبه

14/2

دهم

90/91

برای ورود به بحث خاک آماده می شود.

با استفاده از مهارت مشاهده درباره خاک اطلاعات جمع آوری کند

 

یکشنبه

19/2

دهم

92

درباره ی محلی که خاک در آن جا پیدا می شود اطلاعاتی جمع آوری کند.

 

اردیبهشت

هفته سوم

دوشنبه

20/2

دهم

93

خاک های مختلف را مقایسه کندوتفاوت های آن ها را تشخیص دهد.

سه شنبه

21/2

دهم

94

با جمع آوری اطلاعات با چند مورد استفاده ازخاک آشنا شودومثال بزند.

هفته چهارم

یکشنبه

26/2

دهم

95/96

از طریق مشاهده به نیاز جانوران به خاک پی ببرد.

با مشاهده پی ببرد کدام خاک بیشتر آب در خودنگه    می دارد.

دوشنبه

27/2

شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) (تعطیل )

سه شنبه

28/2

ارزش یابی

نوشته شده توسط علی رئوفی  | لینک ثابت |